Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela, având sediul social în Suceava, pe Str. Oituz nr. 34, jud. Suceava, având CUI 35390534, este operator de date cu caracter personal. Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate de către Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela numai în măsura permisă prin Regulamentul General (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, numit în continuare GDPR.

Termeni în înțelesul Regulamentului General (UE) 679/2016:

date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice proprii sale identități fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;

operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;

persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela prelucrează datele personale colectate în temeiul şi cu scopul ofertării serviciilor noastre conform interesului manifestat de către dvs. şi în scopul încheierii contractelor de colaborare. Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela NU VA FURNIZA DATELE DVS CU CARACTER PERSONAL CĂTRE ALTE FIRME ÎN SCOPURI PUBLICITARE.

Prin citirea prezentei Politici de protecția datelor cu caracter personal ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR, respectiv:

– dreptul la transparenţa informaţiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs.,
– dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal,
– dreptul la rectificare şi dreptul la ștergerea datelor,
– dreptul la restricţionarea prelucrării,
– dreptul la portabilitatea datelor,
– dreptul la opoziție și de a nu fi supus unui proces decizional individual automatizat,
– dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) în caz de încălcare a drepturilor dvs. garantate de legislaţia privind protecția datelor cu caracter personal.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice întrebare legată de modul în care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela, adresa municipiul Suceava, Str. Oituz nr. 34, judeţul Suceava, în atenția responsabilului cu protecția datelor – sau la adresa de mail dana_farm20@yahoo.com.

În cerere, vă rugăm să menționați dacă doriți ca informațiile să fie comunicate la o anumită adresă (poștală sau e-mail) sau printr-un serviciu de curierat care să asigure că veți primi personal informațiile. Vă rugăm săa țineţi cont că, înainte de a da curs oricărei astfel de cereri, ne rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea, pentru a ne asigura că solicitarea provine chiar din partea dumneavoastră. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru orice încălcare a drepturilor dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Informațiile pe care ni le furnizaţi vor fi utilizate și stocate doar în scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a administra, a sprijini și a evalua serviciile noastre, inclusiv pentru a preîntâmpina încălcarea securității sistemelor și pentru respectarea legii și a termenilor noștri contractuali.

În acest sens, Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela va stoca datele dvs. în conformitate cu Politica de confidențialitate a datelor cu caracter personal care reglementează termene-limită prestabilite și bine documentate pentru diferite categorii de date cu caracter personal, în funcție de specificul operațiunilor pentru care sunt necesare.

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela se asigură că datele cu caracter personal sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar pentru scopurile în care sunt prelucrate si de asemenea, se asigură că perioada pentru care datele cu caracter personal sunt stocate este limitată, iar la împlinirea termenelor limită, datele personale nu vor mai fi prelucrate în aceste scopuri.

Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de servicii de curierat, împuterniciţi ai Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela ce acţioneaza în limitele şi scopurile stabilite de Cabinetul individual de Psihologie Vlad Dana Gabriela, conform condiţiilor din prezenta Politică.

Sesizări
În cazul în care consideraţi că drepturile nu v-au fost respectate sau că folosim datele dvs. personale în mod abuziv, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București
Telefon: +4 0318 059 211 sau +4 0318 059 212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.